Privacyverklaring

 

Touwslager 5 | 3861 SP, Nijkerk | 033 – 2007093

KVK 74638599 | info@jobnino.nl | www.jobnino.nl

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op Jobnino BV, hierna te noemen Jobnino, gevestigd aan de Touwslager 5 te Nijkerk. Jobnino is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wij slaan enkel de gegevens op die voor ons noodzakelijk zijn om het betreffende proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Enkele gegevens zijn hierbij verplicht. Optionele gegevens kunt u naar eigenbelang verstrekken. Hoe meer (optionele) gegevens u beschikbaar stelt / vastlegt, hoe beter wij onze dienstverlening op uw behoefte kunnen afstemmen.

 

Als jij door Jobnino bemiddelt wilt worden of voor ons bedrijf kunt gaan werken, werkt of hebt gewerkt, slaan wij bij inschrijving op:

      Naam;

      E-mailadres;

      NAW-gegevens;

      Telefoonnummer;

      Geboortedatum en geslacht;

      Curriculum vitae (CV);

      LinkedIn-adres en motivatie (indien van toepassing);

      Pasfoto;

      Nationaliteit;

      Indien van belang: informatie over opleiding, stages, trainingen en werkervaring;

      Indien van belang: referenties en getuigenschriften.

 

Bij indiensttreding slaan wij de volgende gegevens op:

      BSN-nummer, kopie van ID bewijs en eventuele werkvergunning;

      Bankrekeningnummer en bijbehorende naam;

      Indien van belang: overige gegevens ten behoeve van personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

 

Als je als ZZP’er wilt gaan werken, werkt of hebt gewerkt voor Jobnino slaan wij de voorgaande persoonsgegevens alleen op als die relevant en vereist zijn. Voor ZZP’ers worden ook ondernemingsgegevens opgeslagen alsmede een kopie van de verzekeringspolis.

 

Ben jij een contactpersoon voor Jobnino bij één van onze opdrachtgevers of leveranciers, dan slaan wij de volgende gegevens op:

      Naam;

      NAW-gegevens van het werk;

      E-mailadres, telefoonnummer en LinkedIn-adres;

      Informatie die relevant is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, bijvoorbeeld over uw functie, team en bedrijfsvoering.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. De gegevens worden gebruikt voor onze werkzaamheden, denk hierbij aan: detachering, contractering ZZP, werving & selectie, adviesdiensten, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Het doel verschilt dus per reden waarvoor jij in onze database bent opgeslagen.

 

De persoonsgegevens worden specifiek verwerkt om:

• Geschiktheid, mogelijkheden en ambities te kunnen beoordelen voor de bemiddeling;

• Wensen, tips en/of klachten in behandeling te nemen en hierop eventueel onze bedrijfsvoering

aan te scherpen. Dit is van groot belang om onze dienstverlening continu te verbeteren. Er kan

eventueel contact met u worden opgenomen om extra informatie te krijgen en/of u te

informeren over de voortgang;

• Een werknemers- of personeels- /bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te

onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;

• Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de

opdrachtgever en deze te onderhouden en na te komen;

• Managementdoeleinden te kunnen borgen, om interne controles en bedrijfsveiligheid te

verzorgen;

• Voldoen aan relevante wet- en regelgeving op moment dat we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan zijn gegaan. Hieronder valt de arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving en bestrijding van fraude.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Jobnino, neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jobnino) tussen zit. Jobnino gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen: Otys, Outlook en Microsoft Office applicaties.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Jobnino verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jobnino blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Jobnino gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken zoals Google Analytics.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Jobnino bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u als (potentiele) kandidaat, klant, ZZPer, medewerker, leverancier en/of inlener van Jobnino uitgeschreven wilt worden c.q. niet langer benaderd of bemiddeld wilt worden, kunt u dit doorgeven via info@jobnino.nl. Wanneer u ons verzoekt om persoonsgegevens te verwijderen, dan zullen wij deze gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit ons database verwijderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jobnino en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jobnino.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie  van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Jobnino wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Jobnino neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@jobnino.nl of het

telefoonnummer 033 – 2007 093.