Privacy verklaring Jobnino B.V.

Touwslager 5                               KVK 74638599

3861 SP, Nijkerk                         info@jobnino.nl

033 – 2007 093                              www.jobnino.nl

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op Jobnino BV, hierna te noemen
Jobnino, gevestigd aan de Touwslager 5 te Nijkerk. Jobnino is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij
verwerken

 

Wij slaan enkel de gegevens op die voor
ons noodzakelijk zijn om het betreffende proces zo optimaal mogelijk te laten
verlopen. Enkele gegevens zijn hierbij verplicht. Optionele gegevens kunt u
naar eigenbelang verstrekken. Hoe meer (optionele) gegevens u beschikbaar stelt
/ vastlegt, hoe beter wij onze dienstverlening op uw behoefte kunnen afstemmen.

 

Als jij door Jobnino bemiddelt wilt worden
of voor ons bedrijf kunt gaan werken, werkt of hebt gewerkt, slaan wij bij
inschrijving op:

·        
Naam;

·        
E-mailadres;

·        
NAW-gegevens;

·        
Telefoonnummer;

·        
Geboortedatum en geslacht;

·        
Curriculum vitae (CV);

·        
LinkedIn-adres en motivatie (indien van toepassing);

·        
Pasfoto;

·        
Nationaliteit;

·        
Indien van belang: informatie over opleiding, stages,
trainingen en werkervaring;

·        
Indien van belang: referenties en getuigenschriften.

 

Bij indiensttreding slaan wij de volgende
gegevens op:

·        
BSN-nummer, kopie van ID bewijs en eventuele
werkvergunning;

·        
Bankrekeningnummer en bijbehorende naam;

·        
Indien van belang: overige gegevens ten behoeve van
personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

 

Als je als ZZP’er wilt gaan werken, werkt
of hebt gewerkt voor Jobnino slaan wij de voorgaande persoonsgegevens alleen op
als die relevant en vereist zijn. Voor ZZP’ers worden ook ondernemingsgegevens
opgeslagen alsmede een kopie van de verzekeringspolis.

 

Ben jij een contactpersoon voor Jobnino
bij één van onze opdrachtgevers of leveranciers, dan slaan wij de volgende
gegevens op:

·        
Naam;

·        
NAW-gegevens van het werk;

·        
E-mailadres, telefoonnummer en LinkedIn-adres;

·        
Informatie die relevant is voor het uitvoeren van onze
dienstverlening, bijvoorbeeld over uw functie, team en bedrijfsvoering.

 

 

 

Met welk doel en op basis
van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen en verwerken uw
persoonsgegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. De gegevens
worden gebruikt voor onze werkzaamheden, denk hierbij aan: detachering,
contractering ZZP, werving & selectie, adviesdiensten, persoonlijke ontwikkeling
en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Het doel
verschilt dus per reden waarvoor jij in onze database bent opgeslagen.

 

De persoonsgegevens worden specifiek
verwerkt om:

·        
Geschiktheid, mogelijkheden en ambities te kunnen
beoordelen voor de bemiddeling;

·        
Wensen, tips en/of klachten in behandeling te nemen en
hierop eventueel onze bedrijfsvoering aan te scherpen. Dit is van groot belang
om onze dienstverlening continu te verbeteren. Er kan eventueel contact met u
worden opgenomen om extra informatie te krijgen en/of u te informeren over de
voortgang;

·        
Een werknemers- of personeels- /bemiddelingsrelatie of
opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante
administratie uit te voeren;

·        
Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in
een overeenkomst met de opdrachtgever en deze te onderhouden en na te komen;

·        
Managementdoeleinden te kunnen borgen, om interne controles
en bedrijfsveiligheid te verzorgen;

·        
Voldoen aan relevante wet- en regelgeving op moment dat we
een werknemers- of personeels- /bemiddelingsrelatie met u aan zijn gegaan.
Hieronder valt de arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving en
bestrijding van fraude.

 

Geautomatiseerde
besluitvorming

Jobnino, neemt op basis van
geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Jobnino) tussen zit. Jobnino gebruikt de volgende
computerprogramma’s of – systemen: Otys, Outlook en Microsoft Office
applicaties.

 

Delen van
persoonsgegevens met derden

Jobnino verkoopt uw gegevens niet aan
derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jobnino blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare
technieken, die wij gebruiken

Jobnino gebruikt geen cookies of
vergelijkbare technieken zoals Google Analytics.

 

Hoe lang we
persoonsgegevens bewaren

Jobnino bewaart uw persoonsgegevens niet
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Indien u als (potentiele) kandidaat, klant, ZZPer,
medewerker, leverancier en/of inlener van Jobnino uitgeschreven wilt worden
c.q. niet langer benaderd of bemiddeld wilt worden, kunt u dit doorgeven via
info@jobnino.nl. Wanneer u ons verzoekt om persoonsgegevens te verwijderen, dan
zullen wij deze gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit
ons database verwijderen.

 

Gegevens inzien,
aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens
in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jobnino en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jobnino.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek
tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Jobnino wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens
beveiligen

Jobnino neemt de bescherming van uw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via
info@jobnino.nl of het
telefoonnummer 033 – 2007 093.

Touwslager 5                               KVK 74638599

3861 SP, Nijkerk                         info@jobnino.nl

033 – 2007 093                              www.jobnino.nl

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op Jobnino BV, hierna te noemen Jobnino, gevestigd aan de Touwslager 5 te Nijkerk. Jobnino is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij slaan enkel de gegevens op die voor ons noodzakelijk zijn om het betreffende proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Enkele gegevens zijn hierbij verplicht. Optionele gegevens kunt u naar eigenbelang verstrekken. Hoe meer (optionele) gegevens u beschikbaar stelt / vastlegt, hoe beter wij onze dienstverlening op uw behoefte kunnen afstemmen.

Als jij door Jobnino bemiddelt wilt worden of voor ons bedrijf kunt gaan werken, werkt of hebt gewerkt, slaan wij bij inschrijving op:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Curriculum vitae (CV);
 • LinkedIn-adres en motivatie (indien van toepassing);
 • Pasfoto;
 • Nationaliteit;
 • Indien van belang: informatie over opleiding, stages, trainingen en werkervaring;
 • Indien van belang: referenties en getuigenschriften.

Bij indiensttreding slaan wij de volgende gegevens op:

 • BSN-nummer, kopie van ID bewijs en eventuele werkvergunning;
 • Bankrekeningnummer en bijbehorende naam;
 • Indien van belang: overige gegevens ten behoeve van personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Als je als ZZP’er wilt gaan werken, werkt of hebt gewerkt voor Jobnino slaan wij de voorgaande persoonsgegevens alleen op als die relevant en vereist zijn. Voor ZZP’ers worden ook ondernemingsgegevens opgeslagen alsmede een kopie van de verzekeringspolis.

Ben jij een contactpersoon voor Jobnino bij één van onze opdrachtgevers of leveranciers, dan slaan wij de volgende gegevens op:

 • Naam;
 • NAW-gegevens van het werk;
 • E-mailadres, telefoonnummer en LinkedIn-adres;
 • Informatie die relevant is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, bijvoorbeeld over uw functie, team en bedrijfsvoering.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. De gegevens worden gebruikt voor onze werkzaamheden, denk hierbij aan: detachering, contractering ZZP, werving & selectie, adviesdiensten, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Het doel verschilt dus per reden waarvoor jij in onze database bent opgeslagen.

De persoonsgegevens worden specifiek verwerkt om:

 • Geschiktheid, mogelijkheden en ambities te kunnen beoordelen voor de bemiddeling;
 • Wensen, tips en/of klachten in behandeling te nemen en hierop eventueel onze bedrijfsvoering aan te scherpen. Dit is van groot belang om onze dienstverlening continu te verbeteren. Er kan eventueel contact met u worden opgenomen om extra informatie te krijgen en/of u te informeren over de voortgang;
 • Een werknemers- of personeels- /bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en deze te onderhouden en na te komen;
 • Managementdoeleinden te kunnen borgen, om interne controles en bedrijfsveiligheid te verzorgen;
 • Voldoen aan relevante wet- en regelgeving op moment dat we een werknemers- of personeels- /bemiddelingsrelatie met u aan zijn gegaan. Hieronder valt de arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving en bestrijding van fraude.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jobnino, neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jobnino) tussen zit. Jobnino gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen: Otys, Outlook en Microsoft Office applicaties.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jobnino verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jobnino blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jobnino gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken zoals Google Analytics.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jobnino bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u als (potentiele) kandidaat, klant, ZZPer, medewerker, leverancier en/of inlener van Jobnino uitgeschreven wilt worden c.q. niet langer benaderd of bemiddeld wilt worden, kunt u dit doorgeven via info@jobnino.nl. Wanneer u ons verzoekt om persoonsgegevens te verwijderen, dan zullen wij deze gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit ons database verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jobnino en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jobnino.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jobnino wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jobnino neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@jobnino.nl of het
telefoonnummer 033 – 2007 093.